Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego

Przyjmuje wnioski (wraz z pozostałymi, wymaganymi dokumentami) przedsiębiorców o udzielenie koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, wydaje przedsiębiorcom koncesje...

więcej

Komenda Główna Policji

Na stronie tej najważniejszej polskiej komendy znajdziesz różnorakie informacje o pracy policji i przestępczości. W serwisie zespołu prasowego przedstawiono sylwetki najgroźniejszych,...

więcej

Biuletyn Zamówień Publicznych

Serwis informacyjny WWW Urzędu Zamówień...

więcej

Polska Akademia Nauk

kategorie:
PANInne

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową, działającą poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe; historia, struktura, władze, wydziały,...

więcej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Do zadań UOKiK, obok wspierania rozwoju konkurencji i zwalczania praktyk monopolistycznych, należy obecnie przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumenta, a w szczególności:przygotowywanie...

więcej

Inspekcja Ochrony Roślin

Oficjalna witryna Inspekcji Ochrony Roślin. Na jej łamach można zapoznać się ze strukturą, oddziałami regionalnymi, zasadami kontroli fitosanitarnej i przepisami prawnymi, którym podlega ten sektor...

więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR jest państwową osobą prawną działającą na podstawie Ustawy o powołaniu ARiMR. Agencja została stworzona w celu przyspieszenia procesów restrukturyzacji polskiego rolnictwa. W...

więcej

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsiębiorstwo opracowuje dokumentację budowlaną dla wykonawców, przeprowadza remonty bieżące chodników oraz jezdni i koordynuje prace w pasie przydrogowym....

więcej

Urząd Dozoru Technicznego

kategorie:
InstytucjeInne

Rządowy urząd nadzoru nad urządzeniami i konstrukcjami których używanie może stanowić zagrożenie dla ludzi. Działalność obejmuje fazę projektowania, przygotowania dokumentacji oraz...

więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Strona przygotowana przez MSZ. Na niej znaleźć można adresy wszystkich ambasad znajdujących się na terenie naszego kraju. Alfabetyczne uporządkowanie krajów pomoże w szybkim i bezbłędnym odnalezieniu interesującego nas...

więcej

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

kategorie:
Inne

Witryna zawiera informacje na temat funkcji BBN oraz przedstawia jego kierownictwo. Ponadto dowiemy się więcej na temat działania BBN i Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz o...

więcej

Ministerstwo Gospodarki

kategorie:
Ministerstwa

Ministerstwo Gospodarki, informacje o ministerstwie, o programach gospodarczych...

więcej

Ministerstwo Środowiska

kategorie:
Ministerstwa

Na stronie akty prawne, biuletyn informacyjny, wiadomości i...

więcej

Kancelaria Prezesa RM

kategorie:
Ministerstwa

Kancelaria Prezesa RM - Centrum Informacyjne Rządu. Na stronie serwis informacyjny oraz kancelaria prezesa i rady...

więcej

Strona glowna CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy. Opis działalności, rys historyczny i...

więcej

Ministerstwo Skarbu Państwa

kategorie:
Ministerstwa

Ministerstwo Skarbu Państwa. Na stronie o prywatyzacji, reprywatyzacji i akty...

więcej

Polska Statystyka Publiczna

Na stronie można znaleźć informacje o polskim systemie statystycznym (programy badań, charakterystyka rejestrów, obsługa prasowa), zlokalizowanych w całym kraju 16 urzędach udostępniających...

więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kategorie:
InneInstytucje

Strona instytucji, która dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami wspomaga inicjatywy służące poprawie stanu przyrody w Polsce, ze szczególną uwagą zwracaną na działania ekologiczne...

więcej

Urząd Zamówień Publicznych

Strona urzędu nadzorującego wykonywanie czynności realizowanych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Można tutaj znaleźć informacje dotyczące najbliższych organizowanych...

więcej

Państwowa Agencja Atomistyki

Na stronie można zapoznać się ze strukturą organizacyjną agencji, przyjętym przez rząd programem jej działania. Zamieszczono komunikaty o sytuacji radiacyjnej, prawo atomowe, a także informacje dla użytkowników źródeł...

więcej

PAIZ - Polish Agency for Foreign Investment

kategorie:
Agencje

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. Na stronach informacje ogólne o...

więcej

PCBC

kategorie:
Inne

Strona Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Informacje ogólne, szkolenia, certyfikacja...

więcej

Krajowy Urząd Pracy

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące prawa pracy, statystyki obrazujące zjawisko bezrobocia w skali kraju i województw, dane teleadreswe wszystkich urzędów pracy w Polsce. Jest też...

więcej

ARK Agencja Rozwoju Komunalnego

kategorie:
Agencje

Strona Agencji Rozwoju Komunalnego. Na stronie kilka podstawowych informacji, struktura i...

więcej

Ministerstwo Finansów

Oficalna strona Ministerstwa Finansów. Na witrynie znajdują się m.in.: tekst ustawy budżetowej (na rok bieżący i poprzedni), szacunki dotyczące budżetu, informacje o obligacjach skarbowych,...

więcej

Nowo dodane strony